Stadgar och regler

Stadgar och regler


Stadgar för Sparreholms Fiskevårdsförening.


Föreningen bildades den 15 mars 1957 och ombildades 1 april 1993 och har sitt

verksamhetsområde i Flens kommun.


Stadgarna antagna april 1978, reviderade 1999, 2005, 2012, 2017, 2018, 2023 och 2024.

 

§ 1 Säte

Föreningen skall ha sitt säte i Sparreholm

__________

                                           

§ 2 Beslutande

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte organ och styrelse

__________


§ 3 Ändamål

Föreningen skall anskaffa lämpliga fiskevatten för sin verksamhet.

- Bereda möjlighet till sportfiske i omfattning och med regler som meddelas i särskilda anvisningar.

- Samarbeta med myndigheter och andra organisationer till främjande av fisket.

- Förhindra och beivra olovligt och olagligt fiske.

- Sköta inplantering i erforderlig omfattning.

__________


§ 4 Årsmöte       

Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte sker via mail på fiskevårdsföreningens hemsida och på anslagstavlor inom Sparreholms tätort.

Årsmötet godkände förslaget på ändringen.                 

__________


§ 5

På årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1.    Val av ordförande för årsmötet.

2.    Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll

3.    Val av sekreterare.

4.    Fastställande av dagordning

5.    Fråga om kallelse till årsmötet skett stadgeenligt.

6.    Styrelsens berättelse. Kassörens redovisning.

7.    Revisorernas berättelse.

8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.    Ersättning till styrelsen.

10.  Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter.

11.  Val av revisorer samt suppleanter.

12.  Val av valberedning.

13.  Redovisning av tillsynsmän.

14.  Fastställande av årsavgift.

15.  Fråga om fiskets vård och bedrivande under kommande verksamhetsperiod.

16.  Övriga frågor.

__________


§ 6

Extra årsmöte får endast behandla den eller de frågor som föranlett dess sammankallande.

__________


§ 7 Styrelsen      

Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte.

Styrelsen skall bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter samt tre suppleanter.

Ordförande utses av årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Mandattiden för ordförande och ledamöter är två år och för suppleanter 1 år.

Ordförande och kassör bör väljas olika år.

__________


§ 8 Firmateckning   

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören för sig.

__________

 

§ 9 Medlemskap       

Medlemskap kan lösas från den dagen personen fyller 18 år och som är villig att följa föreningens anvisningar och beslut.

__________

           

§ 10 Uteslutning       

Medlem som bryter mot föreningens regler och anvisningar eller utövar olovligt eller olaga fiske, kan uteslutas på begränsad tid eller för alltid.

Styrelsen föreslår åtgärd och årsmötet fastställer.

__________

 

§ 11 Korttidsfiske       

Föreningen skall även tillhandahålla dag- och veckokort med anvisningar om hur fiske får bedrivas.

Avgifter för dessa kort fastställes av årsmötet.

__________


§ 12 Räkenskapsår     

Föreningens räkenskapsår är 1/1 – 31/12.


Revision           

Räkenskaperna skall avlämnas till revisorerna senast fem veckor efter räkenskapsårets utgång.

__________


§ 13 Stadgeändringar

Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ordinarie.

För att ändring skall gälla fordras att 2/3 av de röstande biträder förslaget.

__________


§ 14 Upplösning    

Beslut om upplösning fattas av ordinarie årsmöte.

För bifall till förslag om upplösning erfordras 2/3 av antalet röster.

Eventuella befintliga tillgångar skall vid upplösningen överlämnas till fiskevårdande organisation inom Sparreholm.
Stadgar antagna vid årsmötet 2011, 2012, 2017, 2018, 2023 och 2024.