Ny vattendom


Ny vattendom för Båven


Sjön Båven, Sörmlands pärla, och Natura 2000 område, har aldrig haft en vattendom som behandlar alla funktioner som ska finnas i ett tillstånd t ex jordbrukets krav, malens reproduktion, storlommens häckningskrav, samordning med Lidsjön så att båda sjöarna får bästa möjliga vattennivå mm. Den stämmodom (mellan två parter) från 1946 som felaktigt benämns som vattendom behandlar endast ålfisket och kvarnverksamheten i Sibro vid Båvens utlopp. Båda verksamheterna har upphört.


Nyköpings kommun äger fallrätten i Sibro. Det åligger den som äger fallrätten att söka tillstånd för vattendom eller som dagens benämning är miljödom.


En arbetsgrupp i projektet Hållbara Båven som startade i februari 2011 har representanter för jordbruket, fiskeverksamheten, Lidsjöns regleringsföretag, Nyköpings kommun och med Jerry Persson från Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund som sammanhållande person har arbetat för att få till stånd en ny miljödomsansökan.


Tack vare ett mycket duktigt jobb av ordföranden i Lidsjöns regleringsföretag Lars-Olov Strandås, som ingår i arbetsgruppen, så har Trafikverket under 2013-14 för 2,5 miljoner byggt om regleringsutrustningen för Lidsjön vid Vad i Husbyåns utlopp till Långhalsen. Nu kan vattennivåerna regleras mellan Båven och Lidsjön på ett mycket smidigare sätt.


Arbetsgruppen var klara med förslag våren 2012 då Nyköpings kommun bytte representant. Deras jurist Robert Tholen kom in i arbetsgruppen och har sedan dess motarbetat varje förslag till att få en ny miljödom. Båven har omkring 500 vattenägare. Enligt lag har varje vattenägare rätt till en egen advokat som bekostas av allmänna medel. Vid alla miljödomsförhandlingar har de flesta vattenägarna företrätts av en gemensam advokat så att i praktiken kan det bli mellan 1-5 advokater som måste ersättas.


Kraven på innehållet i en miljödomsansökan kan sammanfattas enligt följande: över årets cykler ska en högsta och en lägsta vattennivå fastställas. Under vintern ska sjöns nivå sänkas så att jordbrukets sådd i månadsskiftet april/maj kan genomföras. Höjdnivån hålls så konstant som möjligt under maj så att storlommens häckning ska fungera och att gäddornas yngel ska få bästa förutsättningar. Nivån under sommaren ska hållas så nära skibordets nivå i Sibro som möjligt så att malens reproduktion fungerar och båtfolket inte ska känna av okända grund. Under hösten regleras nivån så att skador på höstsådda marker förhindras. För att målarmusslorna som finns nedströms Sibro ska leva vidare måste en lucka hållas öppen även mycket torra somrar. Olika fiskarter ska kunna vandra förbi dämmena i Vad och Sibro. Samreglering med Lidsjön måste redovisas för att få bästa vattennivå i Båven och Lidsjön över årets cykler.


När vattenledningen från Katrineholm till Flen är klar, våren 2018, bör ett färdigt förslag till miljödom, för vattenregleringen och dämmet i Sibro inlämnas till Mark och Miljödomstolen i Nacka.


Aktiv deltagare i arbetsgruppen Hållbara Båven.


****************************


Samrådsyttrande från Sparreholms fiskevårdsförening om handlingar för miljöprövning av Sibro dämme och regleringen av Båven


Lägsta  nivå

Den stora olägenheten med den gällande stämmodomen är att alla tre luckor i dämmet ska vara helt öppna från 1 april till den 31 augusti. Det redovisade förslaget på vattenflödet utifrån överfallets utformning på de tre åren 2013-2015 ger bara 1 dm högre nivå. Det finns brister i redovisningen av flödena som Karl-Johan Sköld har redovisat och vi delar hans synpunkter.


Den undre nivån på överfallet har nivån 21,27 (RH2000) och det är 20,81 i RH00. Vi har granskat den lägsta nivån från 1910 till 2016. Under nivån 20,81 har Båven varit två gånger. 1958 var den 20,73 och 1976 var den 20,76. Övriga låga år är: 1989 med 20,84, 1990 med 20,87, 2016 med 20,94 och 2014 med 20,95. Hur låg nivån skulle ha varit 2017 med tre luckor öppna vill vi inte spekulera om!


Vi föreslår att en reglering av den smalare 3-meters fåran utförs med en balk som är 3,5 meter bred och 2 dm hög och som regleras mekaniskt underifrån. Då kan den största olägenheten dämpas. Överfallsnivån blir då 20,96 (RH00).


Lägsta och högsta nivån på Båven måste anges i ansökningshandlingarna.


I miljödomens beslut ska stålspontens nivå och lutning vara flexibla så att erfarenhetsmässiga justeringar kan utföras. Miljödomstolen kan delegera till länsstyrelsen att fatta sådana beslut.


Fiskars reproduktion

Det är Gäddan och Malens reproduktion som påverkas av Båvens nivå. Efter Gäddans lekperiod vid islossningen är det viktigt att vattennivån på Båven förblir stabil. Det står då i strid med jordbrukets krav på att sista veckan i april ska nivån vara under 21,5 (RH00) för att vårbruket ska fungera! Gäddans reproduktion har fungerat tillfredsställande med nu rådande förhållande.


Malens reproduktion kräver så högt vattenstånd som möjligt under slutet av juni, juli och början av augusti. Malen har ökat i hela Båven och de vikter på fångade och uppmätta Malar som är inrapporterade visar på en stor åldersspridning. Det är viktigt att reproduktionsplatser med nedfallande trädgrenar bevaras.


Sparreholm 171031


Kenneth Marklund
Ps Nyköpings kommun måste utarbeta förslag till ny vattendom till årsskiftet 2017-2018 enligt miljödomstolen. Ds